© wijkplatformburgwal

NIEUWE DEMOCRATIE

Het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doen’ geeft voor de gemeente Haarlem aanleiding om het programma Overheidsparticipatie te herijken, zo staat in de startnotitie voor het programma ‘Nieuwe Democratie’. De gemeente wil niet alleen ruimte bieden aan Haarlemmers en initiatieven faciliteren, maar ook samenwerken met Haarlemmers bij het besluitvormingsproces. Onderdeel van het programma is de vraag welke rol de wijkraden in Haarlem kunnen spelen in het kader van de beoogde vernieuwing van de lokale democratie. De gemeente Haarlem heeft stichting Stadsgesprekken gevraagd om dit met de wijkraden te bespreken. Hiertoe zijn twee stadsgesprekken georganiseerd. Stadsgesprekken heeft hiervan een verslag opgesteld en ter becommentariëring aan de wijkraden voorgelegd. De reacties zijn verwerkt in voorliggend eindverslag. De stadsgesprekken met de wijkraden kunnen worden beschouwd als een vervolg op de door de gemeente Haarlem georganiseerde werk­conferentie met Haarlemse wijkraden in 2015 over de veranderende  rol van wijkraden en de relatie met de gemeente. De uitkomsten van de werkconferentie zijn gebruikt bij de inhoudelijke uitwerking van de stadsgesprekken. De wethouder Nieuwe Democratie, J. Botter, heeft toegezegd inhoudelijk te reageren op de uitkomsten van de stadsgesprekken en het eindverslag integraal toe te voegen aan het raadsvoorstel over de notitie ‘Nieuwe  Democratie’ dat in juni 2019 wordt aan de gemeenteraad wordt aangebo­den.

Hier vind je het eindverslag van de stadsgesprekken!